Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING mei 2018

CK Secretariaatsservice, gevestigd aan Rijnlanderweg 1001, 2132 MN Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Http://www.cksecretariaatsservice.nl, Rijnlanderweg 1001, 2132 MN Hoofddorp tel:  +31235642822

C.D. Kalisvaart is de Functionaris Gegevensbescherming van CK Secretariaatsservice
Zij is te bereiken via corinne@cksecretariaatsservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
CK Secretariaatsservice verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de zakelijke persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam
– Adres
– Telefoonnummer
– Email-adres
– Bankrekeningnummer

Wij verwerken verder geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Website
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@cksecretariaatsservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie meteen.

Doel verwerken gegevensverwerking
CK Secretariaatsservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om u te voorzien van het juiste advies
– om diensten aan u te leveren
– voor de facturering
– het afhandelen van uw betaling
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

CK Secretariaatsservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

CK Secretariaatsservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming
CK Secretariaatsservice neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CK Secretariaatsservice) tussen zit. CK Secretariaatsservice gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Microsoft Word
– Microsoft Excel : offerte en facturering
– Visma Accountview : boekhouding

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u gebruik maakt van onze diensten en de wettelijke verplichtingen van kracht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
CK Secretariaatsservice verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CK Secretariaatsservice gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Alleen bezoekers aantallen worden op de website geteld. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CK Secretariaatsservice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@cksecretariaatsservice.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CK Secretariaatsservice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CK Secretariaatsservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@cksecretariaatsservice.nl